Egzamin LOTE

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU LOTE!

Co to jest egzamin LOTE?

Egzamin LOTE (Language Other Than English) przygotowywany jest przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i mogą w nim brać udział uczniowie m.in. naszej szkoły.

Egzamin składa się z części ustnej (wewnątrzszkolnej) i pisemnej (zewnątrzszkolnej), wiecej informacji udzielimy we wrześniu.

Uczeń, który zda gzamin LOTE tym samym ma zaliczony język obcy w high school i  amerykańskiej szkole wyższej.

Kiedy i gdzie będą odbywać się zajęcia?

Przygotowania do egzaminu LOTE bedą odbywać się w każdą sobotę o godz.9.00 a.m. (nauczycielka Joanna Nasciszewski) przed regularnymi zajęciami w polskiej szkole (40 W Nicholai St. Hicksville).

Jaki jest koszt przygotowania do egzaminu LOTE?

Cena wynosi $120 od każdego ucznia (klasa siódma) – opłata za cały rok (30 sobót), opłata od tegorocznych absolwentów $40 (przygotowanie LOTE, wrzesień, październik, listopad). Dodatkowo dolicza się opłatę za egzamin pisemny.

Jak będą wygladały zajęcia?

Uczniowie otrzymają kopie testów z poprzednich lat oraz inne teksty, na których będą pracować. Poznają też strategię zdawania egzaminu i udoskonalą umiejetności językowe w zakresie słuchania i czytania ze zrozumieniem a także poprawnego pisania i mówienia.

Dlaczego warto uczestniczyć w przygotowaniu do egzaminu LOTE?

– Zwiększenie szans na zdanie egzaminu.

– Zredukowanie stresu (im lepsze przygotowanie, tym mniejszy stres).

– Pozytywne podejście do czytania, pisania i rozumienia w języku polskim.

– Wykorzystanie poznanej wiedzy w życiu codziennym.

KURS LOTE JEST OBOWIĄZKOWY i trwa 2 lata (klasa siódma i ósma). Zapewniamy przyjazne nauczanie i podmiotowe podejście do każdego ucznia.

Zapraszamy!!!

Zgłoszenia prosimy kierować do p. Dyrektor, numer tel. 917-509-7491

*****************************************************************************

PREPARING FOR THE LOTE EXAM !!!!

What is the LOTE exam?

The LOTE (Language Other Than English) exam is prepared by the Central Office of Polish Vocational Training Schools in America and students may participate in it, among others our school.

The exam consists of oral (in-school) and written (out-of-school) parts, we will provide more information in September.

A student who passes the LOTE exam thus has a foreign language in high school and an American college.

When and where will the classes take place?

Preparation for the LOTE exam will take place every Saturday at 9.00 a.m. (teacher Joanna Nasciszewski) before regular classes at the Polish school (40 W Nicholai St. Hicksville).

What is the cost of preparing for the LOTE exam?

The price is $ 120 per student (seventh grade) – payment for the whole year (30 Saturdays), fee from this year’s graduates $ 40 (preparation LOTE, September, October, November). In addition, a fee for the written exam is added.

What will the classes look like?

Students will receive copies of tests from previous years and other texts on which they will work. They will also learn how to take the exam and improve their language skills in listening and reading comprehension as well as correct writing and speaking.

Why is it worth participating in the LOTE exam preparation?

– Increase the chance of passing the exam.

– Reducing stress (the better the preparation, the less stress).

– A positive approach to reading, writing and understanding in Polish.

– Use of knowledge in everyday life.

LOTE COURSE IS MANDATORY and lasts 2 years (seventh and eighth grade). We provide friendly teaching and a subjective approach to each student.

All are invited !!!

Applications should be sent to the School Principal, phone number 917-509-7491