• Lekcja 10.03.20

  • zad 5 str 18 (cwiczenie)
  • zad 7 str 19 (cwiczenie)
  • zad 1 str 24 (czytanka)

Klasy